Wednesday, January 3, 2007

Ryssän nootti 15.1.1994 julkaistiin HS:ssa. Seppo Lehto antoi haastattelun 10-uutisille ja Paavo Väyrynen sai itkeä

VEPS-tunnus KK 55/1994
Valtiopäivät 1994
Kirjallinen kysymys 55
Mäkelä ym.: Venäjän jättämän nootin vaikutuksista
Eduskunnan Puhemiehelle
Maamme kansalaisia on puhuttanut Venäjän 15.1.1994 maallemme osoittama nootti. Tuossa nootissa Venäjä halusi tietoa IKL:n ja Suur-Suomi-yhdistyksen toiminnasta.
Kansalaistemme keskuudessa yleisesti on todettu, että nootti tuli julkisuuteen juuri maamme presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen alla. Monet kansalaiset uskovatkin, että nootti oli ns. tilaustyö ja että sillä haettiin myös muita vaikutuksia kuin nootin sisällöstä voisi päätellä.
Maamme väestön keskuudessa on vielä muistissa vuoden 1961 ns. noottikriisi, jonka tarkoitus oli nykyisen historian tutkimuksen mukaan varsin selvä ja jopa yksiselitteinen.
Nyt juuri ennen presidentinvaaleja jätetyssä nootissa kansalaisemme näkevät varsin merkittäviä yhtymäkohtia vuoden 1961 nootin kanssa. Tuolloinkin nootti tuli vain vähän ennen maassamme tapahtuvia presidentin valitsijamiesvaaleja. Yleisesti kansalaistemme keskuudessa uskotaankin, että nyt julkisuuteen annetussa nootissa pyrittiin samaan kuin vuoden 1961 nootissa. Vuoden 1961 nootin vaikutukset me kaikki hyvin tiedämme.
Julkisuuteen tulleen nootin sisältöä on myös kansalaistemme keskuudessa ihmetelty. Monta kertaa on kysytty, mikä kiinnostaa noissa yhdistyksissä Venäjää niin, että se aiheuttaa asiasta virallisen kyselyn. Ovathan nuo yhdistykset maassamme laillisesti rekisteröidyt eikä niiden toiminnassa ole todettu mitään maamme lakien vastaista. Viittaaminen Pariisin rauhansopimukseen tuntuu hätävarjelun liioittelulta, sillä em. yhdistysten jäsenmäärä on niin vähäinen, että sillä kansallisestikaan ei ole juuri merkitystä. Nootin lähettämiseen ovat vaikuttaneet olennaisesti siis muut syyt. Keskeiseksi kysymykseksi nouseekin kysymys siitä, oliko nootin perimmäisenä tarkoituksena vaikuttaa maamme sisäisiin asioihin.
Edellä olevan perusteella ja valtiopäiväjärjestyksen 37 §:n 1 momenttiin viitaten esitämme kunnioittavasti valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Katsooko Hallitus, että Venäjän 15.1.1994 jättämä nootti ei ollut yritys vaikuttaa maamme sisäisiin asioihin, ja
miten Hallitus arvioi nootin vaikuttaneen Suomen kansainväliseen, ulkoiseen asemaan?
Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1994
Tina Mäkelä Hannu Suhonen


Eduskunnan Puhemiehelle
Valtiopäiväjärjestyksen 37 §:n 1 momentissa mainitussa tarkoituksessa Te, Rouva Puhemies, olette toimittanut valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi kansanedustaja Mäkelän ym. näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen n:o 55:
Katsooko Hallitus, että Venäjän 15.1.1994 jättämä nootti ei ollut yritys vaikuttaa maamme sisäisiin asioihin, ja
miten Hallitus arvioi nootin vaikuttaneen Suomen kansainväliseen, ulkoiseen asemaan?
Vastauksena kysymykseen esitän kunnioittavasti seuraavaa:
Ulkoasiainministeriö on 19.1.1994 Venäjän federaation suurlähetystön 10.1.1994 päivättyyn noottiin antamassaan vastauksessa, kuten myös aiemmissa samansisältöisissä Venäjän suurlähetystön edustajille antamissaan suullisissa vastauksissa, todennut, että kyseisistä suomalaisista yhdistyksistä (Isänmaallinen Kansallis-Liitto ja Suur-Suomi-yhdistys) ei ole oikeusministeriön yhdistysten rekisteröinnin yhteydessä suorittamissa yhdistysten tarkoitusta ja toimintaa koskevissa tarkastuksissa käynyt ilmi, että yhdistykset toimisivat tai että niiden tarkoitus olisi toimia vastoin vallitsevaa lainsäädäntöä ja hyviä tapoja. Yhdistyksiä ei ole perustettu minkään aiemmin toimineen yhdistyksen jatkajaksi. Oikeusministeriö myös valvoo, että yhdistysten toiminnassa noudatetaan lakia ja hyviä tapoja.
Suomen hallitus pitää samalla selvänä, että kaikki ilmaukset aggressiviisesta nationalismista on otettava vakavasti ja että silloin kun sitä ilmenee, siihen on reagoitava.
Suomen hallitus katsoo, että Venäjän federaation suurlähetystön 15.1.1994 jättämän nootin merkitystä ei tule ylikorostaa. Nootit ovat osa normaalia diplomaattista kanssakäymistä. Hallitus ei pidä noottia yrityksenä puuttua maamme sisäisiin asioihin. Nootti ei ole vaikuttanut Suomen ulkoiseen asemaan.
Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 1994
Ulkoasiainministeri Heikki Haavisto


Till Riksdagens Talman
I det syfte 37 § 1 mom. riksdagsordningen anger har Ni, Fru Talman, till vederbörande medlem av statsrådet översänt följande av riksdagsman Mäkelä m.f1. undertecknade spörsmål nr 55:
Anser Regeringen att den not som Ryssland överlämnade 15.1.1994 inte var ett försök att påverka landets inre angelägenheter, och
hur bedömer Regeringen att noten påverkat Finlands internationella ställning gentemot yttervärlden?
Som svar på detta spörsmål får jag vördsamt anföra följande:
Utrikesministeriet har i sitt svar 19.1.1994 på Ryska Federationens ambassads not 10.1.1994, liksom också i de muntliga svar med samma innehåll, som tidigare lämnats till representanter för ryska ambassaden, konstaterat att det vid den granskning av föreningarnas ändamål och verksamhet som justitieministeriet utfört i samband med registreringen av de ifrågavarande finska föreningarna (Isänmaallinen Kansallis-Liitto och Suur-Suomi), inte framkommit att föreningarna skulle verka eller ha som syfte att verka i strid mot gällande lag eller god sed. Föreningarna har inte bildats som efterföljare till någon tidigare förening. Justitieministeriet kontrollerar också att föreningarna följer lag och god sed i sin verksamhet.
Finlands regering anser det självfallet att samtliga uttryck för aggressiv nationalism skall tas på allvar och att man, när sådan förekommer, skall reagera därpå.
Finlands regering anser att betydelsen av den not som inlämnades av Ryska Federationens ambassad 15.1.1994 inte skall överbetonas. Noter är en del av det normala diplomatiska umgänget. Regeringen anser inte att noten var ett försök till inblandning i vårt lands inre angelägenheter. Noten har inte påverkat Finlands yttre ställning.
Helsingfors den 17 mars 1994
Utrikesminister Heikki Haavisto
----------------------
Miehittäjä-Ryssä ulos loisimasta alueiltamme ja korvausvastuuseen sotarikoksistaan kansakuntaamme vastaan terveisin edelleen pj. Seppo Lehto